top of page
Clean Modern Desk

คำถามที่พบบ่อย

Frequently Asked Questions

เรื่องของใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องใหม่ และหลาย ๆ คนคิดว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานครั้งยิ่งใหญ่ อย่าเพิ่งตกใจไป เพราะเรื่องของใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิด

 • ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt คืออะไร
  ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt คือ ระบบบริการที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้น โดยผู้ประกอบการต้องจัดทาข้อมูลใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ หรือใบรับ (ใบเสร็จรับเงิน) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทันทีด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทใดก็ได้ และต้องจัดทาข้อมูลในรูปแบบ XML File ตาม ขมธอ.3-2560 ที่มีลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ตามมาตรฐานที่กำหนด และส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • Service Provider คือใคร
  ผู้ให้บริการ Service Provider หรือตัวแทนนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ช่วยจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์แก่กรมสรรพากรแทนผู้ประกอบการ (ผู้ใช้บริการ) ด้วยระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับระบบของกรมสรรพากร ที่ได้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ โดยผู้ให้บริการService Provider มีระบบงานสนับสนุนการทางานที่เกี่ยวข้องให้คาปรึกษาและความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการได้ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ใครมีสิทธิ์จัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์บ้าง
  1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/1(6) แห่งประมวลรัษฎากรหรือมีหน้าที่ออกใบรับ ตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 2. ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติจัดทำและนำส่งใบกากับภาษีระบบ e-Tax Invoice by Email
 • บริษัทเราเหมาะกับการนำส่งช่องทางไหน
  ขนาดของกิจการกับช่องทางการนำส่งข้อมูลให้สรรพากร หมายเหตุ: การเลือกข้อมูลการนำเสนอ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น ข้อกำหนดของกฏหมาย ขนาดของกิจการ / รายได้ต่อปี ปริมาณ รายการใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงินต่อเดือน นโยบายของผู้ประกอบการ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และบุคลากร
bottom of page